Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти, де вказані умови надання послуг!
Якщо Ви не згодні хоча б з одним із її положень, Ви не можете бути Замовником і укласти Договір оплатного надання послуг з Виконавцем.
Довідки можна отримати за електронною поштою: au.moc.luosrofaglo%40ofni 


Публічна оферта (пропозиція) про укладання договору надання послуг

м. Київ
Даною публічною офертою (далі – "Оферта") Фізична особа-підприємець Дзюба Ольга Євгенівна, комерційна назва онлайн-проекту "Школа розвитку душі", іменована надалі "Виконавець", з одного боку, пропонує укласти договір оплатного надання послуг (далі – "Договір") з повністю дієздатною фізичною особою, яка називається надалі "Замовник", з іншого боку, на вказаних нижче умовах. 
Ця Оферта є офіційною публічною пропозицією про придбання інформаційно-консультаційних послуг ФОП Дзюба О.Є., адресованих необмеженому колу осіб, розміщених на Інтернет-сайті за адресою: https://olgaforsoul.com.ua (далі – "Сайт").
1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. "Акцепт" Публічної оферти означає повне та безумовне прийняття цієї Пропозиції шляхом оплати Послуг Виконавця ФОП Дзюба О.Є.
1.2. "Замовник, Користувач, Учасник" – особа, яка здійснила акцепт цієї оферти у порядку, передбаченому розділом 2 «Акцепт. Порядок укладання договору».
1.3. "Послуги" – комплекс консультаційних та інформаційних послуг, вебінари, лекції, семінари, тренінги, групові та/або індивідуальні заняття та/або консультації, що надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти шляхом надання доступу Замовнику до інформаційних матеріалів та застосування різних методів консультування Замовника, обміну досвідом та інформацією відповідно до Тарифу, обраного Замовником. Перелік та обсяг Послуг, їх повна вартість, а також спрямованість, терміни надання та форма надання розміщені на Сайті.
1.4. "Сторона" або "Сторони" – відповідно, Виконавець та Замовник окремо чи спільно.
1.5. «Інформаційні матеріали, матеріали, онлайн-програми» — результати інтелектуальної діяльності (твори науки, літератури, мистецтва, аудіовізуальні твори, у тому числі аудіо- та відеолекції, аудіопрактики/аудіогайди, майндкарти, робочі зошити, презентації, тексти, книги, гайди, воркбуки, графічні та інші матеріали) які належать Виконавцю, розміщені на Сайті або надані Замовнику в інший спосіб.
1.6. "Сайт" – сайт, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://olgaforsoul.com.ua , мультимедійний продукт, що належить Виконавцю і є складним об'єктом авторського права, об'єднаний загальним найменуванням та оформленням у вигляді інтерактивної сукупності творів, що формується Виконавцем на свій розсуд, доступ до якого надається Замовнику в мережі Інтернет за допомогою різних пристроїв, у тому числі: мобільних пристроїв (телефон/планшет), персональних комп'ютерів (стаціонарних/мобільних) та не потребує встановлення на пристрої спеціального програмного забезпечення Виконавця. Доступ Замовника до Сайту надається на умовах цього Договору та Політики конфіденційності та обробки персональних даних.
1.7. "Політика конфіденційності та обробки персональних даних" – регулюючий документ Виконавця, доступний в мережі Інтернет за адресою: https://olgaforsoul.com.ua/privacy-policy
1.8. "Особистий кабінет" – розділ Сайту з обмеженим доступом, призначений для індивідуального використання Замовником, доступ до якого надається Виконавцем на умовах цього Договору.
1.9. "Пристрій" – стаціонарний або переносний пристрій, що належить Замовнику, що має доступ до мережі Інтернет, у тому числі – електронна обчислювальна машина (ЕОМ), а також інший пристрій, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку, тексту та зображення, таке як мобільний телефон, смартфон , планшетний комп'ютер та інші аналогічні пристрої, що дозволяють за допомогою мережі Інтернет отримати доступ до перегляду Матеріалів на Сайті та інших ресурсах мережі Інтернет.
1.10. "Аутентифікаційні дані" – логін та пароль для доступу до Особистого кабінету.
1.11. "Код купона" – унікальний код, що складається з літер та/або цифр, що дозволяє після активації на спеціальній сторінці Сайту отримати доступ до Послуг, які надає Виконавець на умовах, відмінних від звичайних. Активація Коду купона може бути здійснена тільки на Сайті, при цьому після активації Послуги будуть доступні на Сайті на умовах, визначених Виконавцем.
1.12. "Тариф" – список умов та опис основних характеристик Послуг (у тому числі їх кількість, обсяг, термін виконання тощо), розміщений на Сайті.
1.13. "Анкета" – паперовий або електронний документ, який під час заповнення, підписання та передачі його Виконавцю надає Учаснику право на отримання Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.
1.14. Інші терміни, не визначені цим Договором, розуміються відповідно до звичаїв ділової етики та загальноприйнятих у відповідній сфері діяльності значення, а також положень чинного законодавства України.

2. АКЦЕПТ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України (далі – "ЦК України") ця Оферта є офіційною, публічною та безвідкличною пропозицією Виконавця, адресованою Замовнику, укласти договір оплатного надання послуг.
2.2. Оферта може бути акцептована будь-якою повністю дієздатною фізичною особою.
2.3. Акцепт Оферти означає, що Замовник ознайомлений та приймає всі умови Оферти, у тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору, ознайомлений з вартістю Послуг, вказаною на Сайті Виконавця, а також згоден з усіма положеннями цієї Оферти та зобов'язується їх дотримуватися. З моменту акцепту Замовником цієї Оферти ця Оферта вважається договором оплатного надання послуг, укладеним між Замовником та Виконавцем на умовах, встановлених у цій Оферті.
2.4. Повним та беззастережним акцептом цієї публічної Оферти є факт оплати Замовником послуг Виконавця.
2.5. На відносини Сторін у конкретному періоді поширюються правила тієї редакції оферти та відповідно до того тексту Договору, які діяли на момент акцепту, вчиненого у відповідному періоді.
2.6. Якщо після початку надання Послуг прийнято нормативний правовий акт, що встановлює обов'язкові для Сторін правила, інші ніж ті, що зазначені в цьому Договорі, умови цього Договору зберігають чинність, крім випадків, коли в нормативному правовому акті встановлено, що його дія поширюється на відносини, що виникли із раніше укладених договорів.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.
3.2. Надання Послуг здійснюється в дистанційній формі за допомогою мережі Інтернет з використанням Сайту Виконавця, інтернет-конференцій, вебінарів, групових або індивідуальних дзвінків, що проводить Виконавець, груп Виконавця в інтернет-месенджерах, груп Виконавця у соціальних мережах та у складі інших ресурсів мережі Інтернет, у тому числі у програмі Zoom.
3.3. Терміни надання Послуг за цим Договором наведено на Сайті.
3.4. Термін надання доступу до Інформаційних матеріалів вказано на Сайті та залежить від обраного Замовником Тарифу та Матеріалу.
3.5. Послуги за цим Договором вважаються наданими з належною якістю, у строк та в повному обсязі, якщо наступного дня після закінчення строку, зазначеного у пункті 3.3. цього Договору, Виконавцю на електронну адресу не надіслано мотивовану претензію Замовника. Сторони умовилися не складати акти приймання-здачі Послуг, а також звіти у будь-якій формі.
3.6. Після завершення надання Замовнику Послуг Виконавцем може бути виданий документ за формою, встановленою Виконавцем, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (за наявності) та відомостей про факт надання Послуг та склад і кількість наданих Послуг.

4. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість Послуг вказана на Сайті та залежить від виду Інформаційних матеріалів та обраного Замовником Тарифу.
4.2. Замовник сплачує ціну Послуг, визначену за правилами пункту 4.1., одночасно у порядку передоплати (100%) не пізніше ніж до передбачуваного моменту початку проведення першого оплаченого заходу.
4.3. Оплата Послуг провадиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.4. Датою платежу вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.5. Ціна Послуг Виконавця не оподатковується ПДВ.

5. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ І ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
5.1. Замовник має право в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору. При цьому розмір суми, сплаченої за Послуги, що підлягає поверненню Замовнику, залежить від строку надходження Виконавцю письмового повідомлення Замовника про відмову від виконання цього Договору (у форматі, вказаному в пункті 5.3. даної Оферти), а саме:
а) у разі відмови від надання Послуг у форматі онлайн-програми у живому форматі – не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання Послуг, відповідно до розкладу Виконавця, до повернення – 100% від сплаченої суми за мінусом фактичних витрат Виконавця (комісії банку тощо) ;
б) у разі відмови від надання Послуг після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання Послуг, відповідно до розкладу Виконавця, сплачена сума не повертається;
Повернення сплачених коштів здійснюється Виконавцем на підставі письмової заяви Замовника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання заяви Замовника Виконавцем.
5.2. При покупці Інформаційних матеріалів, в тому числі онлайн-тренінгів, курсів, майстер-класів і вебінарів у форматі відео- та аудіо-записів на сайті, або надіслані Замовнику в іншій формі, сплачена сума не повертається.
5.3. Повідомлення про відмову від виконання цього Договору (заява на повернення грошей) має містити контактні дані Замовника, зазначені під час укладання цього Договору (ПІБ та email), а також банківські реквізити для перерахування коштів. До повідомлення (заяви) мають бути додані копії документів, що підтверджують факт оплати, а також копію паспорта Замовника (сторінки з особистими даними та місцем проживання). Повідомлення (заява) має бути власноручно підписано Замовником, відскановано та надіслано Виконавцю за адресою електронної пошти, встановленою у Договорі. У разі порушення зазначених у цьому абзаці умов термін повернення може бути збільшений Виконавцем до з'ясування необхідної інформації.
5.4. Після отримання Виконавцем повідомлення про відмову від виконання цього Договору (заяви про повернення грошей) Виконавець припиняє надання послуг Замовнику, Договір вважається розірваним.
5.5. Замовнику повідомлено, що за жодних обставин грошові кошти, внесені як передплата за цим Договором, не підлягають поверненню Замовнику, у таких випадках:
- невикористання Замовником доступу до інформаційних матеріалів, а також інших Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором відповідно до розкладу Виконавця, за відсутності поважних документально підтверджених обставин, що перешкоджають Замовнику використання Послуг Виконавця повною мірою;
- недопуску Замовника до практики через пропуск Замовника занять, передбачених розкладом Виконавця, та не здавання Замовником контрольних завдань Виконавця у встановлений строк.
5.6. За погодженням з Виконавцем Замовник має право перенести термін отримання послуг за цим договором на інший період надання Виконавцем аналогічних послуг у випадку оплати онлайн-програм у живому форматі (не в записі).
5.7. Виконавець зберігає право на зберігання, обробку персональних даних Замовника до моменту отримання відповідного повідомлення від Замовника відповідно до Політики конфіденційності та обробки персональних даних.

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Оферта може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Редакція Договору, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://olgaforsoul.com.ua/oferta . На відносини Сторін у конкретному періоді поширюються правила тієї редакції Оферти та відповідно до того тексту Договору, які діяли на момент акцепту, здійсненого у відповідному періоді.
6.2. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому позасудовому порядку без пояснення причин розірвати цей договір, повернувши Замовнику частину коштів, пропорційно до вартості не наданої частини Послуг. Договір вважається розірваним із дня повідомлення Замовника про розірвання Договору, якщо інше не передбачено законом або цим Договором. У тому числі, але не обмежуючись, Виконавець має право розірвати цей Договір на зазначених умовах у таких випадках:
- якщо Замовник своїми діями порушує громадський порядок, перешкоджає належному наданню Послуг, не виконує інших умов цього Договору;
- якщо Замовник систематично (2 та більше разів) не виконує вимоги та завдання Виконавця.
6.3. Замовник зобов'язується регулярно, не рідше 1 (одного) разу на календарний місяць, самостійно відстежувати зміни оферти та проводити ознайомлення з умовами цього Договору.
6.4. Замовник, який не погоджується з умовами цього Договору та/або з внесеними змінами до Договору, зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, припинити використання будь-якого функціоналу Сайту. Повернення ціни платних послуг у цьому випадку не провадиться.
6.5. Використання Сайту означає повне прийняття цього Договору, Політики конфіденційності та обробки персональних даних та змін та/або доповнень, внесених до цих документів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. ЗАБОРОНИ ДЛЯ ЗАМОВНИКА
7.1. Виконавець зобов'язаний:
7.1.1. Розмістити на Сайті розклад, зміст та правила надання Послуг та надіслати інформацію про замовлену Замовником Послугу на вказаний ним при оформленні замовлення емейл та/або в месенджер на телефон, вказаний при оформленні замовлення..
7.1.2. Виконувати прийняті на себе зобов'язання щодо надання Послуг Замовнику якісно та у строки, погоджені із Замовником відповідно до вимог, викладених у цій Оферті.
7.1.3. Зберігати інформацію (включаючи персональні дані), надану Замовником відповідно до умов цієї Оферти відповідно до чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.
7.1.4. Надавати консультаційну підтримку Замовнику з послуг та умов їх отримання відповідно до положень цієї Оферти.
7.1.5. Повністю повертати кошти Замовнику лише у разі повного скасування Виконавцем, сплаченої Замовником Послуги.
7.2. Виконавець має право:
7.2.1. Самостійно визначати процес та зміст наданих Послуг, самостійно обирати, розробляти та застосовувати методики та технології надання Послуг, а також пакети (програми) Послуг та місце проведення. Змінювати в односторонньому порядку (переносити), скасовувати онлайн-заходи в рамках Послуги відповідно до умов цієї Оферти.
7.2.2. При необхідності в односторонньому порядку призначати позапланові заходи в рамках звичайного розкладу, за умови попереднього повідомлення Замовника будь-яким із зазначених способів або з поєднанням: смс або телефонний дзвінок на номер Замовника, вказаний при акцепті Оферти, в месенджері або електронною поштою.
7.2.3. У разі потреби Виконавець має право змінювати розклад та графік надання доступу до Інформаційних матеріалів як до початку надання Послуг, так і в його процесі з внесенням змін до розкладу за умови інформування Замовника про такі зміни методами, зазначеними в підрозділі 17.4 «Методи зв'язку Сторін. Повідомлення».
7.2.4. Для організації процесу надання Послуг залучати на власний розсуд третіх осіб без необхідності погодження їх залучення/заміни із Замовником.
7.2.5. Здійснювати фото- та відеозйомку під час надання Послуг, а також використовувати матеріали, отримані під час фото- та відеозапису, на власний розсуд. Прийнявши публічну пропозицію, Замовник автоматично дає безумовну згоду Виконавцю на безкоштовне використання фото- та відеоматеріалів за його участю без отримання додаткового дозволу.
7.2.6. На підставі контактного електронного повідомлення, отриманого від Замовника, здійснювати масове розсилання інформаційних/рекламних повідомлень без додаткової згоди Замовника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому такі інформаційні повідомлення містять посилання на відмову від їх отримання.
7.2.7. Заблокувати участь Замовника на Зворотному зв'язку або в коментарях до відеолекцій без права на повернення коштів, у разі порушення Замовником правил поведінки у процесі отримання послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів та інших конфліктів, відволікання учасників, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи, загальні заклики до недовіри чи образу Виконавця, інших учасників.
7.2.8. Відмовитись від надання Послуг Замовнику на умовах цієї Оферти.
7.2.9. Захід, пропущений Замовником внаслідок хвороби (з наданням документа, що підтверджує), може бути відвіданий Замовником такими способами на розсуд Виконавця:
- відвідування спільно з іншою групою (за умови наявності вільних місць);
- індивідуальне надання Матеріалів, відео та завдань, з подальшою перевіркою Виконавцем.
При цьому Замовник поінформований про те, що для успішного засвоєння будь-якої онлайн-програми запропоновані варіанти можуть бути використані одноразово у винятковому порядку та лише на розсуд Виконавця.
7.2.10. В односторонньому порядку змінювати умови цієї Оферти, у тому числі, але не обмежуючись цим, змінювати правила оплати за надання Послуг, змінювати процедуру надання Послуг шляхом розміщення нової версії Оферти на Сайті, при цьому ціни та умови надання послуг, оплачених Учасником, не змінюються.
7.3. Замовник має право:
7.3.1. Вимагати від Виконавця надання інформації з питань організації та забезпечення належного надання Послуг.
7.3.2. Вимагати належного надання послуг Виконавцем.
7.3.3. Звертатися до Виконавця за наданням інформації з питань організації та забезпечення належного надання Послуг, про умови їх надання та умови цієї Оферти за контактними даними, зазначеними на Сайті або в електронних листах Виконавця та/або через форми Зворотного зв'язку з 9.30 до 17.30 (за київським) часу), крім суботи, неділі та святкових днів згідно з графіком роботи Виконавця.
7.3.4. Отримати будь-яку з пропонованих Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.
7.3.5. Відмовитись від отримання Послуги до її оплати.
7.4. Замовник зобов'язаний:
7.4.1. Перш ніж прийняти Оферту, ознайомитись із її поточними умовами.
7.4.2. Оплачувати Послуги у порядку, розмірі та строки, передбачені цією Офертою.
7.4.3. Вчасно передати всі необхідні документи та інформацію Виконавцю.
7.4.4. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку надання Послуг відповідно до розкладу Виконавця ознайомитися в обов'язковому порядку з розкладом, змістом та правилами надання Послуг, розміщеними на Сайті та в електронному листі, надісланому Виконавцем після оплати Замовником Послуги. Після закінчення зазначеного в цьому пункті терміну, Замовник не має права посилатися на те, що йому не були відомі розклад, зміст та правила надання Послуг.
7.4.5. Виявляти повагу до Виконавця, третіх осіб, залучених Виконавцем, та інших учасників, які приймають Послуги, не посягати на їхню честь та гідність.
7.4.6. Негайно повідомляти Виконавця про зміну контактного телефону та адресу електронної пошти.
7.4.7. Самостійно ознайомлюватися з офіційною інформацією від Виконавця, що публікується в порядку, передбаченому цим Договором, а також відстежувати впровадження нових документів або зміну існуючих. Виконувати умови цієї Оферти.
7.4.8. Самостійно забезпечувати технічну можливість користування Послугами Виконавця зі свого боку, а саме забезпечити належний доступ до Інтернету та наявність програмного забезпечення, сумісного з передачею інформації від Виконавця та інших необхідних засобів.
7.5. Замовнику заборонено:
7.5.1. Поширювати відео-, аудіозаписи Послуг і будь-яких оплачених Матеріалів Виконавця у будь-який спосіб.
7.5.2. Поширювати матеріали послуг у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат та/або перекладу іншими мовами.
7.5.3. З комерційною метою використовувати інформацію, отриману від Виконавця шляхом перекладу чи розповсюдження знань без попереднього письмового погодження з Виконавцем.
7.5.4. Використовувати інформацію, отриману від Виконавця, у тому числі (але не обмежуючись цим) для створення аналогічного та/або конкурентоспроможного послуги чи інформаційного матеріалу, або для отримання комерційної чи фінансової вигоди без попередньої письмової угоди з Виконавцем.
7.5.5. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Виконавця, розповсюджувати рекламну інформацію своїх заходів під час заходів Виконавця, або на Сайті та/або на сторінках соціальних мереж Виконавця.
7.5.6. Виконувати дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.
7.5.7. Передавати та/або надавати доступ до вебінару, онлайн-тренінгу, курсу або іншого онлайн-заходу будь-яким третім особам, за винятком умов цієї Оферти.
7.5.8. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що дискредитує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, яка заохочує та закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожості, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.
7.5.9. Вчиняти інші дії, що не передбачені Пропозицією, але містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця, інших Учасників та/або третіх осіб.

8. АВТОРИЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ
8.1. Для надання Послуг Виконавець надає Замовнику доступ до Інформаційних матеріалів шляхом надсилання на електронну пошту Виконавця, зазначену ним при укладенні цього Договору, логіну та паролю для Особистого кабінету протягом 5 робочих днів з моменту здійснення Замовником оплати, але не пізніше моменту початку надання Послуг, відповідно до розкладу Виконавця.
8.2. Особистий кабінет містить інформацію про послуги, доступні Замовнику.
8.3. Дії, вчинені з використанням авторизаційних даних зареєстрованого користувача Сайту, визнаються діями зареєстрованого користувача Сайту, вчиненими особисто.
8.4. Замовник повинен забезпечувати безпеку авторизаційних даних, зберігати в таємниці від третіх осіб логін та пароль від Особистого кабінету.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА
9.1. Результати інтелектуальної діяльності (далі – "РІД"), які використовуються у складі Сайту, що надаються Замовнику на Сайті або надаються Замовнику іншим способом, включаючи Матеріали, є об'єктами інтелектуальних прав законних правовласників. Будь-яке використання РІД без дозволу правовласника, будь-яке використання РІД без вказівки назви правовласника є незаконними.
9.2. Крім випадків, встановлених цим Договором, а також чинним законодавством України, жодний результат інтелектуальної діяльності, що використовується у складі Сайту, який надається Замовнику на Сайті або на сторінках соціальних мереж Виконавця, який надається Замовнику іншим способом, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі (кадрі), опублікований, завантажений, переданий, проданий або в інший спосіб використаний повністю або частинами, без попереднього дозволу Виконавця.
9.3. Якщо інше прямо не зазначено Виконавцем, доступ до будь-яких результатів інтелектуальної діяльності надається Виконавцем виключно для цілей ознайомлення з ними та вивчення їх Замовником за допомогою Сайту та/або Пристроїв, з правом на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження у пам'яті Пристроїв) виключно у особистих некомерційних цілях, без права на інше використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності. Виняток становлять РІД, прямо марковані як призначені для використання у професійній, комерційній, підприємницькій чи іншій економічній діяльності Замовника. Такі РІД можуть використовуватися Замовником будь-яким способом, передбаченим законодавством або не вказаним у ньому, у тому числі – без вказівки Виконавця як правовласника, без виплати Виконавцю винагород, на весь термін дії виключного права на РІД, на території всього світу та мережі Інтернет, з дотриманням обмежень та обов'язкових умов цього розділу 9 Договору.
9.4. Замовник зобов'язується не надавати логін та пароль, інші авторизаційні дані для доступу до Сайту та Матеріалів жодним третім особам.
9.5. При передачі Виконавцю, у тому числі – третім особам, залученим Виконавцем, будь-яких даних, що містять результати інтелектуальної діяльності Замовник у момент такої передачі дає Виконавцю дозвіл (ліцензію) на використання таких результатів інтелектуальної діяльності, до якої б категорії об'єктів інтелектуальних прав вони не належали, на наступних умовах:
    9.5.1. Ліцензіар (Замовник) безоплатно надає Ліцензіату (Виконавцю) просту (невиключну) безоплатну та безвідкличну ліцензію, що дозволяє використання переданих Виконавцю РІД без виплати винагород та без надання звітів на строк, зазначений у п. 9.5.3. Договору, на території всіх країн світу та в мережі Інтернет.
    9.5.2. Ліцензіар (Замовник) надає Ліцензіату (Виконавцю) такі права використання РІД. Кожне право надається для використання РІД в електронній формі, матеріальній формі, або змішаним способом.
    - право на відтворення (включаючи право на копіювання/завантаження в пам'ять пристроїв);    - право на переробку (включаючи, зокрема, право на зміну, редагування, модифікацію)    - право на імпорт та експорт;    - право на публічний показ та право на публічне виконання;    - право на доведення до загального відому;    - право дозволяти або забороняти використання третіми особами у порядку субліцензії, включаючи безоплатні та оплатні субліцензії.
    9.5.3. Ліцензіар надає ліцензію на весь термін дії виключного права на РІД, або на весь термін дії іншого права, на підставі якого він має право дозволяти та забороняти використання РІД.
    9.5.4. Ліцензіар дозволяє Ліцензіату надавати право користування РІД у порядку субліцензії, включаючи безоплатні та оплатні субліцензії, без обмеження строку або кола осіб, яким може бути надано субліцензію.
    9.5.5. У разі відчуження Ліцензіатом прав на Сайт на користь третьої особи (наприклад, при продажу або іншій передачі бізнесу або частини бізнесу), Ліцензіар дає згоду на переуступку (переведення) всіх прав та обов'язків за цим Договором на цю третю особу та на новацію зобов'язань.
    9.5.6. Ліцензіар зберігає за собою право використовувати РІД самостійно.
    9.5.7. Ліцензіат має право не надавати звіти про використання РІД.
    9.5.8. Ліцензіат при використанні РІД способом переробки має право в тому числі, але не обмежуючись, постачати РІД передмовою, післямовою, змінами, доповненнями та коментарями, використовувати РІД у рекламних, маркетингових та інформаційних цілях без виплати винагород, а також накладати логотипи, товарні знаки індивідуалізації.
9.6. Ліцензіар (Замовник) гарантує Ліцензіату (Виконавцю), що:
    9.6.1. Ліцензіар є єдиним володарем виключного права на РІД або іншого права, на підставі якого він має право дозволяти та забороняти використання РІД, і ніщо не перешкоджає укладенню цього Договору.
    9.6.2. Виключне право Ліцензіара на РІД або інше право, на підставі якого він має право дозволяти та забороняти використання РІД, на момент надання ліцензії Ліцензіату не є предметом застави, не передано третій особі за договором відчуження виняткового права, не обмежено нормами ліцензійного договору з умовами про винятковість ліцензії , не обтяжено нічим, що будь-яким чином перешкоджає здійсненню Ліцензіатом отриманих за Угодою прав, та не обтяжено правами та вимогами будь-яких третіх осіб, а у разі появи відповідних претензій Ліцензіар зобов'язується самостійно вирішити протиріччя та звільнити Ліцензіата від відповідних вимог.
    9.6.3. Ніхто з осіб, які надавали технічну, організаційну, правову або іншу допомогу Ліцензіару у створенні РІД, не претендує на авторство або виплату винагороди за використання РІД або за розпорядження правами на нього, а у разі появи відповідних претензій Ліцензіар зобов'язується самостійно вирішити протиріччя та відповідних вимог.
    9.6.4. Якщо РІД, переданий Ліцензіаром (Замовником) Ліцензіату (Виконавцю), містить у своєму складі зображення (образ) людини, то Ліцензіар надає Ліцензіату дозвіл здійснювати будь-яке подальше використання зображення (образу) без виплати винагород. Якщо Ліцензіар не має права дати такий дозвіл або втратив право дати такий дозвіл, він зобов'язаний утриматися від передачі даних або відкликати такі дані відповідно, а у разі появи відповідних претензій Ліцензіар зобов'язується самостійно вирішити протиріччя та звільнити Ліцензіата від відповідних вимог.
9.7. Замовник зобов'язується відшкодувати всі збитки та інші втрати як Виконавця, так і третіх осіб, якщо вони були спричинені недотриманням правил цього розділу 9 Договору. Таке відшкодування має бути здійснене у строк не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня заяви такої вимоги.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1. Укладаючи договір, Замовник дає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних.
10.2. Обробка персональних даних та іншої конфіденційної інформації здійснюється Виконавцем у порядку та на умовах Політики конфіденційності та обробки персональних даних, доступної за адресою: https://olgaforsoul.com.ua/privacy-policy
10.3. Укладаючи цей Договір, Замовник погоджується з Політикою конфіденційності та обробки персональних даних та приймає її без будь-яких вилучень чи винятків. Припинення дії цього Договору не тягне за собою автоматичного припинення дії положень Політики конфіденційності та обробки персональних даних, яка діє протягом строку, встановленого в ній.
10.4. Укладаючи цей Договір, Замовник погоджується з тим, що будь-яка інформація, пов'язана з діяльністю Виконавця та/або його афілійованих осіб, включаючи, але не обмежуючись: інформація про наявні розробки, технології, машинні коди, процедури використання, корпоративні рішення, результат взаємодії між співробітниками, маркетингові стратегії, фінансова інформація або прогнози, що стала доступною Замовнику визнається Конфіденційною інформацією.
10.5. Протягом 5 (п'яти) років з моменту отримання конфіденційної інформації від Виконавця, Замовник зобов'язується забезпечити дотримання режиму суворої конфіденційності такої конфіденційної інформації, вжиття ним усіх розумних заходів, необхідних для збереження конфіденційної інформації, та не розкриття відомостей, включених до складу конфіденційної інформації повністю, так і частково, будь-якій іншій особі – у тому числі, забезпечити конфіденційність логіну та паролю до особистого кабінету, розташованого на Сайті.
10.6. Замовник зобов'язується відшкодувати всі збитки та інші втрати як Виконавця, так і третіх осіб, якщо вони були спричинені недотриманням правил цього розділу 10 Договору. Таке відшкодування має бути здійснене у строк не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня заяви такої вимоги.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов'язання за цим Договором, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне чи неналежне виконання обумовлено виключно настанням або дією обставин непереборної сили, а саме пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадянські хвилювання, епідемія, санітарно-епідеміологічна обстановка, яка унеможливлює виконання Договору.
11.2. Зачеплена обставинами непереборної сили Сторона без зволікання, але не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів після настання обставин непереборної сили, електронним повідомленням інформує іншу Сторону, із зворотним повідомленням про отримання повідомлення, про ці обставини та їх наслідки, та приймає можливі заходи для максимального обмеження негативних наслідків, викликаних зазначеними обставинами непереборної сили.
11.3. Термін виконання зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.
11.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки триватимуть більше 1 (одного) місяця, Сторони обговорять, які заходи слід вжити для продовження Договору.
11.5. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди протягом 2 (двох) тижнів, кожна Сторона має право розірвати цей Договір.
11.6. Звільнення зобов'язаної Сторони від відповідальності за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання будь-якого нездійсненного зобов'язання за цим Договором не тягне за собою звільнення цієї Сторони від відповідальності за виконання інших її зобов'язань, не визнаних Сторонами не виконаними за цим Договором.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
12.2. Виконавець не дає Замовнику гарантій щодо послуг, включаючи (але не обмежуючись цим): безперебійну, своєчасну, безпечну, безпомилкову, точну відповідність рішенням конкретних завдань та умов Замовника.
12.3. Замовник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, у тому числі, але не обмежуючись, очікуваними результатами від отриманої Послуги та вивчення Інформаційних матеріалів, які можуть статися внаслідок надання Послуг Виконавцем.
12.4. Якщо Замовник надає свідомо неправдиві дані, відповідно до пункту 12.3. цієї Оферти, Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Замовників не розглядаються.
12.5. У разі порушень роботи Інтернету, обладнання та/або програмного забезпечення Замовника, Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.
12.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику, включаючи, але не обмежуючись, внаслідок дій чи бездіяльності, надання неправдивої інформації (інформації) іншими Замовниками (учасниками онлайн-заходів Виконавця).
12.7. Загальна відповідальність Виконавця за будь-які претензії та/або позови (включаючи, але не обмежуючись цим, за недотримання умов Оферти) не може перевищувати суму 10000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) та покладається на нього лише за наявності у його діях вини у формі наміру.
12.8. Замовник несе відповідальність за кожний випадок порушення зобов'язань, зазначених у розділі 4 цього Договору, у вигляді штрафу у розмірі 11155,00 (одинадцять тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок), що становить 400 доларів США за середньозваженим курсом НБУ у день початку надання послуг. У разі зміни курсу гривні по відношенню до курсу долара США на момент сплати штрафу розмір штрафу може бути змінено. Замовник також зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі збитки, заподіяні таким порушенням.
12.9. Виконавець не є навчальним закладом і не займається якоюсь педагогічною та/або медичною діяльністю.
12.10. Виконавець не несе відповідальності за отримання результату, який відповідає очікуванням Замовника, оскільки ефективність використання Замовником отриманої інформації залежить від багатьох особистих факторів: цілеспрямованості, старанності, рівня інтелектуального розвитку, інших особистих якостей та особливостей.
12.11. За жодних обставин та обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманих Замовником під час отримання Послуги та переданих ним, а також за рішення, прийняті Замовниками та/або будь-якими третіми особами на основі інформації, отриманої Замовниками під час надання Послуги Виконавця.
12.12. У жодному разі Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, завдані внаслідок будь-якого використання інформації з сайту Виконавця або його сторінок у соціальних мережах або з будь-якого іншого сайту, на який є гіперпосилання з сайту Виконавця, а також будь-які прямі та/або непрямі збитки, що виникли у зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання інформації, отриманої від Виконавця/Сайту Виконавця при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, у тому числі за втрачений зиск, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних в інформаційних системах Замовників та інші збитки, що виникають при наданні будь-якої послуги.
12.13. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує шкоду, заподіяну діями третіх осіб та/або діями самого Замовника.
12.14. Замовник зобов'язується відшкодувати всі збитки та інші втрати як Виконавця, так і третіх осіб, якщо вони були спричинені недотриманням Замовником правил розділу 9 «Інтелектуальні права», розділу 10 «Персональні дані та конфіденційність» цього Договору. Таке відшкодування має бути здійснене у строк не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня заяви такої вимоги.

13. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
13.1. У разі виникнення спорів з питань виконання цього Договору або пов'язаних з ним, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником.
13.2. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів, Сторони зобов'язуються звернутися до протилежної сторони із претензією. У разі незадоволення претензії або неотримання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів, кожна із Сторін має право звернутися за захистом свого права до суду – за місцем знаходження Виконавця, або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

14. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
14.1. Примірники Матеріалів та іншого контенту, доступ до яких надається в рамках надання Послуг, можуть бути захищені технічними засобами захисту (шифрування), що контролюють доступ до них, а також запобігають або обмежують здійснення дій, які не дозволені та/або заборонені Виконавцем та правовласниками контенту.
14.2. Замовник визнає та погоджується з тим, що Виконавець не надає послуг зв'язку, та не несе відповідальності за несправності в обладнанні та мережах зв'язку, що належать третім особам та використовуються для надання ними послуг зв'язку Замовнику.
14.3. Замовник визнає та погоджується з тим, що швидкість доступу до Сайту та якість надання Послуги може змінюватись в залежності від завантаженості інтернет-каналу Замовника трафіком від інших мережевих ресурсів, залежно від застосованих Замовником налаштувань роботи його Пристроїв, залежно від вибраних ним налаштувань роботи мережі Інтернет на його Пристроях, або з інших причин, що не залежать від Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за те, що в конкретний час, в конкретному місці Замовник не зміг отримати доступ до Сайту, Послуг або отримав повільний або неповний доступ до них через низьку швидкість Інтернет-з'єднання або несправності його Пристроїв.

15. МОЖЛИВІСТЬ ПОКАЗУ РЕКЛАМИ
15.1. Використання Сайту, відтворення Матеріалів, надання Послуг може на розсуд Виконавця супроводжуватися демонстрацією реклами, проведенням статистичних досліджень та аналізу отриманих статистичних даних, здійсненням інших дій, які Виконавець вважає за необхідне для покращення Сайту або Послуг.
15.2. У рамках проведення маркетингових та рекламних заходів, Виконавець може вносити тимчасові зміни до умов надання Послуг (на певний період часу, щодо певної групи осіб тощо), такі зміни доводяться до відома зацікавлених осіб таким чином:
- шляхом розміщення правил проведення маркетингових та/або рекламних акцій на Сайті;- шляхом доведення до інформаційного повідомлення в інтерфейсі Сайту та/або Особистого кабінету;- шляхом здійснення розсилки на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації Особистого кабінету.

16. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ
16.1. У відносинах Сторін можуть використовуватися електронні документи, засвідчені простим електронним підписом.
16.2. Простим електронним підписом визнаватиметься електронний підпис, який підтверджує факт формування електронного підпису саме Стороною через застосування одного з таких ключів:
    16.2.1. адреси електронної пошти Сторони, встановленої та підтвердженої в наступному порядку: Замовником – при оформлені замовлення і в Особистому кабінеті; Виконавцем – на Сайті.
    16.2.2. логіна та пароля від Особистого кабінету Замовника, встановленого та підтвердженого Замовником у Особистому кабінеті.
16.3. Електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом. Сторона, якій відповідає простий електронний підпис, визначається за ключом, що використовується Стороною. Будь-які дії, вчинені з використанням простого електронного підпису Сторони, вважаються вчиненими цією Стороною.
16.4. У разі несанкціонованого доступу до ключа, що складається з логіну та пароля, у разі його втрати або розкриття третім особам Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця шляхом надсилання повідомлення електронної пошти з адреси електронної пошти, встановленої та підтвердженої в порядку 16.2.1. Договору.
16.5. У разі несанкціонованого доступу до електронної пошти, у разі втрати даних для доступу до неї або розкриття даних для доступу до неї третім особам, Сторона зобов'язана негайно замінити таку адресу на нову адресу в Особистому кабінеті, потім повідомити про ці події шляхом надсилання листа із зазначеної нової адреси електронної пошти.
16.6. У разі невиконання вимог п. 16.4.-16.5. Договору Стороною, така Сторона несе весь ризик несприятливих наслідків такого невиконання та одноосібну відповідальність за будь-які наслідки такого невиконання.

17. ПРАВОВА ТЕХНІКА І ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
17.1. Чинне законодавство та юрисдикція
    17.1.1. Місцем укладання Договору завжди є Україна, м. Київ, а правом, що застосовується до відносин Сторін, завжди є право України, незалежно від того, де знаходиться Сторона або обладнання, яке використовується Стороною для зв'язку. Будь-які винятки з цього правила дійсні лише в тому випадку, якщо вони узгоджені у додатковій письмовій угоді.
    17.1.2. У разі набрання чинності змін до законодавства України, які унеможливлюють та (або) суттєво ускладнюють виконання будь-яких положень Договору, Сторони зобов'язуються у розумний термін укласти новий Договір у такій редакції, щоб він містив зміни, що приводять його у відповідність до змінених вимог законодавства України та найбільшою мірою відповідні початковим цілям укладання Договору.
17.2. Правила тлумачення
    17.2.1. Терміни «угода» та «договір» рівнозначні.
    17.2.2. Вважається, що за словами «включають», «включає» і «включаючи» завжди слідує словосполучення «але не обмежуючись», яке не обмежує загального характеру того, що передує цим словам.
    17.2.3. Вважається, що слово "або" розуміється за замовчуванням як перерахування, тобто аналогічно "і", якщо із змісту тексту прямо не випливає, що слово "або" означає саме вибір одного з варіантів.
    17.2.4. Вважається, що значення Слова, використаного з великої літери, нічим не відрізняється від значення цього ж слова, використаного з малої літери.
17.3. Зміна сторони Договору
    17.3.1. У разі відчуження Виконавцем прав на користь третьої особи (наприклад, при реорганізації чи ліквідації організації, при продажу або іншій передачі бізнесу або частини бізнесу іншій особі), Замовник дає згоду на переуступку (переведення) всіх прав та обов'язків Замовника за цим Договором на таку третю особа та на новацію зобов'язань.
17.4. Методи зв'язку Сторін. Повідомлення.
    17.4.1. Сторони зобов'язуються надсилати всі повідомлення, сповіщення, претензії, заяви та документи (включаючи повідомлення, що являють собою відповіді) на адреси електронної пошти, адреси пошти загального користування, адреси та номери месенджерів та номери телефонів, які закріплені:     - дані Виконавця – на Сайті;     - дані Замовника – в Особистому кабінеті або на Сайті при оформлені замовлення.
    17.4.2. Документи, які на думку Сторони мають юридичне значення, Сторона має право запросити у паперовому вигляді. Такі документи, а також документи, які Сторона сама вважає за необхідне направити у паперовому вигляді, надсилаються за адресами, вказаними:     - дані Виконавця – на Сайті;     - дані Замовника – в Особистому кабінеті або на Сайті при оформлен замовлення.
    17.4.3. Сторони гарантують працездатність зазначених засобів зв'язку та самостійно несуть ризики, пов'язані з неотриманням, несвоєчасним отриманням або надсиланням повідомлень, неознайомленням з їх змістом у зв'язку з будь-якими технічними несправностями, відсутністю доступу до них з будь-яких причин, включаючи відсутність доступу до Інтернету, а також застосуванням спам-фільтрів та іншими результатами спеціального сортування повідомлень.
17.5. Інші умови
    17.5.1. Інші умови, які не зазначені в Договорі, можуть бути погоджені Сторонами у Додатковій угоді до цього Договору.
    17.5.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти діями, зазначеними у розділі 2 «Акцепт. Порядок укладання Договору» і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань щодо нього, крім випадків односторонньої відмови від виконання Договору/розірвання Договору в односторонньому порядку, коли такі дії дозволені Договором.
    17.5.3 У момент укладення цього Договору все листування, спілкування та переговори Сторін, що передує укладенню Договору, втрачають юридичну силу. Правила цього Договору мають правовий пріоритет перед правилами будь-яких інших договорів, угод та інших документів, укладених/здійснених раніше між Сторонами.
    17.5.4. Конфіденційною визнається вся ділова інформація (у тому числі листування) між Виконавцем та Замовником, у тому числі, але не обмежуючись цим, інформація про Виконавця, учасників, третіх осіб, технології, техніки та методики, що застосовуються при наданні Послуг.
    17.5.5. Отримуючи Послуги, кожен Замовник дає згоду Виконавцю на обробку, зберігання та використання його персональних даних в обсязі та на умовах, зазначених у Політиці конфіденційності та обробки персональних даних, розміщеній на Сайті Виконавця за адресою: https://olgaforsoul.com.ua/privacy-policy
    17.5.6. Замовник має право на одержання Послуги лише у випадку, якщо їм було дотримано всіх вимог цієї Оферти.


18. РЕВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Повне найменування
Фізична особа-підприємець Дзюба Ольга Євгенівна
Скорочене найменування
ФОП Дзюба О.Є.
Код ЄДРПОУ
3160619326

Банківські реквізити:
UA393052990000026001045030457
у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Адреса
03115, м. Київ, вул. Котельникова, буд. 25, кв. 80

Офіційний сайт:
https://olgaforsoul.com.ua

Адреса електронної пошти
au.moc.luosrofaglo%40ofni


19. ВІДОМОСТІ ПРО ДОКУМЕНТ
19.1. Дата публікації цієї редакції документа: «6» лютого 2023 р.


Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти!
Якщо Ви не згодні хоча б з одним із її положень, Ви не можете бути Замовником і укласти Договір оплатного надання послуг з Виконавцем.
Довідки можна отримати по e-mail: au.moc.luosrofaglo%40ofni