Політика конфіденційності
та обробки персональних даних

1. Загальні положення. Сторони.
1.1. Дана політика обробки персональних даних (далі – "Політика") складена відповідно до вимог ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та Закону України "Про захист персональних даних" (далі – "Закон про персональні дані") та визначає порядок обробки Фізичною особою-підприємцем Дзюбою Ольгою Євгенівною, комерційна назва онлайн-проекту "Школа розвитку душі" (далі – "Оператор") інформації про фізичну особу, яка може бути отримана Оператором від цієї фізичної особи або від її представника (далі – "Суб'єкт персональних даних"), у разі виникнення наступних відносин Оператора та Суб'єкта персональних даних:
● при використанні Суб'єктом персональних даних функцій сайту: https://olgaforsoul.com.ua (далі – "Сайт"), включаючи всі його домени, піддомени та сторінки, їх вміст, а також інтернет-сервіси та програмне забезпечення, пропоновані Оператором для використання на цьому сайті;● при здійсненні Оператором прав та обов'язків, встановлених Договором надання послуг, який укладається шляхом акцепту Суб'єктом персональних даних Публічної Оферти (пропозиції) про укладення договору надання послуг, доступного на Сайті за адресою: https://olgaforsoul.com.ua/oferta ;● при здійсненні Оператором прав та обов'язків, встановлених іншими угодами та договорами, укладеними між Оператором та Суб'єктом персональних даних;● при обробці звернень, скарг, запитів, повідомлень, що надсилаються Оператором та Суб'єктом персональних даних або представником Суб'єкта персональних даних один одному;● під час відвідування Суб'єктом персональних даних заходів, що проводяться Оператором.
1.2. Метою та призначенням цієї Політики є забезпечення належного правового режиму персональних даних.
1.3. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
1.4. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://olgaforsoul.com.ua.

2. Правова підстава обробки персональних даних
2.1. Правовими підставами обробки персональних даних є:
● згода на обробку персональних даних, виражену способом, встановленим законом та цією Політикою;● угоди, що укладаються між Оператором та Суб'єктом персональних даних;● закони України та прийняті на їх основі нормативні правові акти, що регулюють відносини, пов'язані з інформацією та інформаційними технологіями, з діяльністю комерційних організацій та індивідуальних підприємців, з правилами бухгалтерського та податкового обліку, з правилами документарної та архівної справи, підзаконні нормативні акти у зазначених галузях;● локальні нормативні акти Оператора.
2.2. Суб'єкт персональних даних висловлює згоду з умовами цієї Політики шляхом здійснення однієї з таких дій:
а) акцепт Публічної оферти (пропозиції) щодо укладення договору надання послуг, доступної на Сайті за адресою: https://olgaforsoul.com.ua/oferta ;
або
б) розмістивши онлайн-замовлення та проставлення символу у формі замовлення (у полі для введення) на Сайті поруч із текстом: «Я даю згоду на обробку персональних даних на умовах Політики конфіденційності», де слова «Політики конфіденційності» є посиланням на цей документ.
2.3. У разі незгоди з умовами цієї Політики вчинення дій у рамках правовідносин, передбачених пунктом 1.1. Політики, повинно бути негайно припинено.

3. Основні права та обов'язки Оператора
3.1. Оператор має право:
● отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;● у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, а також направлення звернення з вимогою про припинення обробки персональних даних, Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;● самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими законами України.
3.2. Оператор зобов'язаний:
● надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію щодо обробки його персональних даних;● організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;● відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;● повідомляти до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на запит цього органу необхідну інформацію протягом 10 днів з дати отримання такого запиту;● публікувати чи іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;● вживати правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;● припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані у порядку та випадках, передбачених Законом про персональні дані;● виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.

4. Основні права та обов'язки Суб'єктів персональних даних. Представники.
4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:
● отримувати інформацію щодо обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених законами України. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, та в них не повинні міститися персональні дані, що належать до інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональні дані;● вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їхнього блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;● висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт та послуг;● на відкликання згоди на обробку персональних даних, а також на направлення вимоги про припинення обробки персональних даних;● оскаржити до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;● на здійснення інших прав, передбачених законодавством України.
4.2. Суб'єкт персональних даних зобов'язаний піклуватися про достовірність наданої інформації, своєчасність внесення змін до наданої інформації, її актуалізації, інакше Оператор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, будь-які збитки, шкоду чи втрату.
4.3. Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
4.4. Про представників: Особа вправі дозволяти, обмежувати або забороняти обробку персональних даних третіх осіб тільки на підставі представництва, встановленого законом (наприклад, батьки та опікуни) або правочином (наприклад, довіреність), що дає йому право надавати дозволи на обробку персональної інформації за третю особу та нести інші права та обов'язки на користь такої третьої особи. Якщо особа не має права дати такий дозвіл або втратила право дати такий дозвіл, вона зобов'язана утриматися від надання даних Оператору або припинити розміщення даних (видалити дані) відповідно, а у разі появи відповідних претензій вона зобов'язується самостійно вирішити протиріччя та звільнити Оператора від відповідних вимог . У разі недотримання цих вимог така особа зобов'язана відшкодувати Оператору всі збитки та інші втрати, спричинені недотриманням зазначених вимог.

5. Правила збору та обробки персональних даних
5.1. Мета збору та обробки персональних даних.
5.1.1. Оператор обробляє персональні дані в наступних цілях (разом - «Мета обробки»):
● для ідентифікації сторони в рамках угод та договорів, виконання договірних зобов'язань перед Суб'єктом персональних даних, включаючи забезпечення функцій Сайту;● для дотримання вимог чинного законодавства України, у тому числі з метою запобігання чи припинення незаконних чи протиправних дій третіх осіб;● для зв'язку з Суб'єктом персональних даних, направлення Суб'єкту персональних даних повідомлень, сповіщень, запитів, відповідей, документів про платежі та розрахунки, документів, що мають правове значення;● для надсилання Суб'єкту персональних даних повідомлень рекламного чи інформаційного характеру з урахуванням обмежень закону та відповідного розділу Політики;● для перевірки, дослідження та аналізу даних, що дозволяють підтримувати та покращувати функції Сайту, а також розробляти нові функції Сайту;● для проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;● для того, щоб пропонувати Суб'єкту персональних даних відвідати інші сайти та інші веб-ресурси Оператора або третіх осіб, пропонувати продукти Оператора або третіх осіб, які, на думку Оператора, можуть зацікавити Суб'єкта персональних даних (тобто показувати Суб'єкту персональних даних рекламу, що враховує його інтереси);● для того, щоб здійснити захист прав Сторін або прав третіх осіб.
5.1.2. Обробка персональних даних обмежуватиметься досягненням цих конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з метою збору персональних даних.
5.1.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.
5.1.4. Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їхньої обробки.
5.1.5. Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їх обробки.
5.1.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх прийняття щодо видалення або уточнення неповних або неточних даних.
5.1.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений законом України, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено законом України.
5.2. Суб'єкти персональних даних. Обсяг та категорії даних
5.2.1. Суб'єктом персональних даних є:
● фізична особа, яка передала свої персональні дані Оператору самостійно;● представник фізичної особи, якщо дані передав такий представник;● фізичні особи - представники та працівники юридичних осіб.
5.2.2. Оператор несе відповідальність за забезпечення належного правового режиму обробки персональних даних виключно щодо тих даних, збір та обробку яких він здійснює особисто та безпосередньо. Оператор не збирає, не отримує доступу та не обробляє іншим чином дані, надані Суб'єктом персональних даних безпосередньо іншим відвідувачам Сайту, будь-яким третім особам, в особистому або в публічному спілкуванні з такими особами, навіть якщо знайомство або спілкування таких осіб відбувалося з використанням Сайту, каналів в мессенджерах або сторінок в соцмережах Оператора.
5.2.3. Для кожної категорії суб'єктів персональних даних до складу персональних даних включаються такі дані, які збираються та обробляються таким чином (правові підстави: ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України):
● Дані, надані Суб'єктом персональних даних самостійно: ім'я, прізвище, по батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, місто та країна проживання, рід професійної діяльності, адреси/ідентифікатори акаунтів у соціальних мережах Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Viber, WhatsApp, інформація про державні та приватні коди, номери та ідентифікатори, у тому числі – про фінансові та платіжні реквізити;● Дані, які автоматично передаються обладнанню Оператора в процесі з'єднання з пристроями Суб'єкта персональних даних: IP-адреса, інформація файлів cookie, інформація про браузер (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ), інформація про апаратне та програмне забезпечення пристрою, дані мережі wi -fi або дротової мережі, дата та час доступу, адреси та зміст запитів, http/https заголовки, веб-маяки та піксельні теги;● Інформація про активність Суб'єкта персональних даних під час використання Сайту: дані про відвідані сторінки або розділи, про взаємодію з інтерфейсом Сайту, про виконані операції та дії, про вподобання при використанні Сайту;● Дані документа, що засвідчує особу: серія та номер документа, що видав орган та його код, дата та місце видачі, місце народження, місце реєстрації, у разі, якщо Суб'єкт персональних даних вимагає від Оператора вчинення юридично значущих дій, які не можуть бути вчинені без надання даних документа, що засвідчує особу.
5.2.4. Про спеціальні категорії персональних даних: Оператор не збирає та не обробляє дані, що відносяться до спеціальних категорій персональних даних (у тому числі, дані про расове та національне походження, про політичні та релігійні погляди, про здоров'я, біометричні дані).
5.2.5. Про технологію Cookies (Кукіс): Cookies (Кукіс) — це фрагмент даних, надісланий сервером Оператора та збережений на пристрої Суб'єкта персональних даних. Оператор має право використовувати технологію Cookies з метою забезпечення коректної роботи обладнання Оператора та Суб'єкта персональних даних, формування технічної статистики, запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем. Суб'єкт персональних даних має право заборонити своєму устаткуванню прийом цих даних або обмежити прийом цих даних. У разі відмови цих даних деякі функції Сайту можуть працювати некоректно. Суб'єкт персональних даних зобов'язується сам налаштувати своє обладнання в такий спосіб, щоб воно забезпечувало адекватний його бажанням режим роботи та рівень захисту даних Cookies, а Оператор не надає технологічних консультацій на теми такого характеру.
5.3. Порядок та умови обробки персональних даних
5.3.1. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або їх використання. Здійснюючи обробку персональних даних, Оператор здійснюватиме наступні дії за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних: збір; запис; систематизацію; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); вилучення; використання; передачу (розповсюдження, надання, доступ); знеособлення; блокування; видалення; знищення.
5.3.2.Оператор може опрацьовувати дані вказаними вище способами (операціями) як в інформаційних системах персональних даних, так і без використання засобів автоматизації.
5.3.3.Оператор оброблятиме персональні дані стільки часу, скільки це необхідно для досягнення конкретної мети, для якої вони були зібрані, або для дотримання вимог законодавства.
5.3.4. Згода на обробку персональних даних надається в момент вираження згоди з цією Політикою та закінчується через 10 (десять) років, якщо не буде відкликана Суб'єктом персональних даних раніше, за винятком випадків обробки даних з метою статистичної, архівної справи, бухгалтерського та податкового обліку та звітності: термін обробки з зазначених цілях визначено законом і може становити до 75 (сімдесяти п'яти) років.
5.3.5. У разі відкликання Суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних або закінчення строку дії такої згоди Оператор має право заблокувати ці дані від редагування та обробляти їх в архівному вигляді протягом 5 (п'яти) років.
5.4. Заходи захисту персональних даних
5.4.1. Оператор вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого, випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, недобросовісного використання, розкриття чи доступу, а також інших незаконних форм обробки.
5.4.2. За замовчуванням персональна інформація обробляється автоматичним обладнанням без доступу до неї будь-кого. Якщо такий доступ знадобиться, то Оператор надає доступ до персональних даних лише тим особам, яким ця інформація необхідна для забезпечення мети обробки. Для захисту та забезпечення конфіденційності даних такі особи повинні зобов'язуватися дотримуватися внутрішніх правових правил та процедур, технічних та організаційних заходів безпеки щодо обробки персональної інформації.
5.4.3. Як під час обробки персональних даних без використання засобів автоматизації, так і при автоматизованій обробці забезпечується достатня безпека місця, де відбувається обробка персональних даних.
5.4.4. Розкриття персональних даних може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, та в інших передбачених законодавством України випадках.
5.4.5. Оператор не перевіряє достовірність інформації, що надається Суб'єктом персональних даних, та виходить з того, що Суб'єкт персональних даних у порядку принципу сумлінності та вимог українського законодавства надає достовірну та достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації, актуалізує інформацію.
5.5. Правила про передачу персональних даних третім особам
5.5.1. Оператор має право передати персональні дані наступним третім особам:
● щодо яких зроблено поступку (переведення) прав чи обов'язків, або новацію за відповідною угодою (наприклад, при правонаступництві);● будь-якому регулювальному органу, правоохоронним органам, центральним або місцевим органам влади, іншим офіційним чи державним органам або судам, яким Оператор зобов'язаний на запит надавати інформацію відповідно до чинного законодавства;● у разі якщо Суб'єкт персональних даних сам висловив згоду на передачу персональних даних третій особі, або передача персональних даних потрібна для надання запитаної Суб'єктом персональних даних функції Сайту або для виконання певної угоди чи договору, укладеного із Суб'єктом персональних даних;● з метою забезпечення правового захисту Оператора або третіх осіб у разі порушення їх прав або загрози порушення їх прав, включаючи порушення законів або регулюючих документів.
5.6. Конфіденційність персональних даних
Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України.
5.7. Актуалізація, виправлення, видалення та знищення персональних даних, відповіді на запити суб'єктів на доступ до персональних даних
5.7.1. Суб'єкт персональних даних має право вимагати виправити та доповнити дані, надіславши письмове звернення на адресу електронної пошти Оператора, зазначену в цій Політиці.
5.7.2. Суб'єкт персональних даних має право вимагати видалення даних із систем Оператора, надіславши письмове звернення на адресу електронної пошти Оператора, зазначену в цій Політиці.
5.7.3. Основні права Суб'єкта персональних даних:
● запитувати інформацію про обробку персональних даних;● відкликати згоду на обробку персональних даних;● вимагати обмежень на обробку персональних даних;● вимагати припинити обробку персональних даних, якщо це передбачено чинним законодавством та цією Політикою.У випадках, передбачених чинним законодавством, Суб'єкт персональних даних може також мати інші права, не зазначені вище.
5.7.4. Суб'єкт персональних даних зобов'язується скористатися реквізитами цієї Політики для направлення запитів щодо реалізації прав суб'єкта персональних даних або скарг щодо некоректності інформації або незаконності її обробки. Такі запити та скарги розглядаються у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів з дати надходження Оператору. Якщо Суб'єкт персональних даних не задоволений результатами розгляду запиту чи скарги, він має право подати запит чи скаргу до органу, уповноваженого здійснювати захист прав суб'єктів персональних даних.
5.7.5. Суб'єкт персональних даних має право у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних. Для відкликання згоди на обробку персональних даних Суб'єкт персональних даних надсилає Оператору Повідомлення у письмовій формі про відкликання згоди на адресу електронної пошти, вказаній у розділі реквізитів цієї Політики, або за допомогою направлення Повідомлення поштою на адресу місця перебування Оператора, зазначеному у розділі реквізитів цієї Політики. Порядок дій Оператора при отриманні такого повідомлення визначено законодавством України.
5.8. Правила зберігання та обробки персональних даних громадян України
5.8.1.Оператор здійснює збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, передачу, розповсюдження персональних даних громадян України з використанням баз даних, що знаходяться на території України.
5.9. Окрема згода на вільне розповсюдження категорій даних
5.9.1. Суб'єкт персональних даних дає окрему згоду на вільне розповсюдження наступних категорій даних необмеженому колу осіб та позначає наступну категорію даних як дозволену для вільного розповсюдження:
Дозволена для вільного розповсюдження категорія:
● відгуки про Оператора, що самостійно опубліковані Суб'єктом персональних даних, якщо вони містять персональні дані: ім'я, прізвище, по-батькові, вік, рід професійних занять;● персональні дані, самостійно поширені публічно Суб'єктом персональних даних у ході участі Суб'єкта персональних даних у заході, що були записані Оператором (з обов'язковим попередженням про такий запис).
Зазначені категорії даних можуть бути поширені:
● на Сайті Оператора;● у групах Оператора на сайтах facebook.com, instagram.com, telegram.org;● у каналі Оператора на сайті youtube.com;● в каналах месенджерів Оператора (Telegram, Viber, WhatsApp, тощо);● у друкованій продукції Оператора.

6. Повідомлення та зв'язок із Суб'єктом персональних даних
6.1. Суб'єкт персональних даних погоджується отримувати від Оператора повідомлення за адресою електронної пошти та абонентський номер телефону, вказані Суб'єктом персональних даних при використанні функцій Сайту (далі – «Нотифікації»).
6.2. Суб'єкт персональних даних має право відкликати свою згоду на отримання Нотифікацій:
● натиснувши на посилання «Відписатися» внизу листа електронної пошти;● шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Оператора.
6.3. Суб'єкт персональних даних погоджується з тим, що Оператор припиняє направлення Нотифікацій не раніше ніж через 24 години після виконання зазначених дій.
6.4. Оператор має право використовувати Нотифікації для:
● інформування Суб'єкта персональних даних про роботу функцій Сайту;● інформування Суб'єкта персональних даних про зміну регулюючих документів;● надсилання Суб'єкту персональних даних повідомлень та розсилок інформаційного характеру;● надсилання Суб'єкту персональних даних повідомлень та розсилок рекламного характеру.
6.5. Суб'єкт персональних даних у свою чергу зобов'язується надсилати всі повідомлення, сповіщення, заяви та документи (включно з повідомленнями, які є відповідями) за адресою електронної пошти Оператора, зазначеною в цій Політиці.
6.6. Документи, які на думку Оператора мають юридичне значення, Оператор має право запросити у паперовому вигляді. Такі документи, а також документи, які Суб'єкт персональних даних сам вважає за необхідне направити у паперовому вигляді, надсилаються на адресу місця перебування Оператора, зазначеному в цій Політиці.
7. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство
7.1. Оператор має право вносити зміни до цієї Політики. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакції, що втратили силу, доступні в архіві за вказаною в Політиці адресою.
7.2. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://olgaforsoul.com.ua/privacy-policy
7.3. Місцем вираження згоди та місцем виконання Політики завжди є місце знаходження Оператора, а правом, що застосовується до відносин Оператора та Суб'єкта персональних даних, завжди є право України, незалежно від того, де знаходиться Суб'єкт персональних даних чи обладнання, що використовується ним. Усі суперечки та розбіжності вирішуються за місцезнаходженням Оператора.
7.4. Політика починає регулювати відносини Суб'єкта персональних даних та Оператора з моменту вираження Суб'єктом персональних даних згоди з її умовами та діє безстроково. Безстроковість дії Політики як документа не означає безстроковість/відсутність обмежень терміну обробки персональних даних. Одностороннє припинення дії Політики з волі однієї із сторін не допускається.
8. Реквізити Оператора
Повне найменування
Фізична особа-підприємець Дзюба Ольга Євгенівна
Скорочене найменування
ФОП Дзюба О.Є.
Код ЄДРПОУ
3160619326
Адреса електронної пошти для кореспонденції
au.moc.luosrofaglo%40ofni
Офіційний сайт:
https://olgaforsoul.com.ua
Інформація для реалізації прав суб'єкта персональних даних: Суб'єкт персональних даних може реалізувати всі права, притаманні суб'єкту персональних даних, а також отримати роз'яснення з питань, що стосуються обробки персональних даних, звернувшись до Оператора на адресу електронної пошти або за допомогою направлення звернень поштою на адресу місцезнаходження Оператора.
Відомості про документ
Дата публікації редакції документа: "06" лютого 2023 р.